Einsatzbereiche

  • Ärz­te, Ordi­na­tio­nen, Kli­ni­ken, Kran­ken­häu­ser, Insti­tu­te, Phy­sio­the­ra­pi­en, Kur­an­stal­ten, Mas­sa­ge
  • Uni­ver­si­tä­ten, Schu­len, Kin­der­gär­ten, Betreu­ungs­stät­ten
  • KFZ, Werk­stät­ten, Indus­trie­be­trie­be, Pro­duk­tio­nen, Beför­de­rungs­un­ter­neh­men
  • Büros, Han­dels­be­trie­be, Geschäf­te, Ver­kauf
  • Wasch­raum — Hygie­ne­pro­duk­te, Kos­me­tik, Schön­heits­be­trie­be
  • Groß­kü­chen, Gas­tro­no­mie­be­trie­be im Tal und am Berg